Prosinec 2012

O Come O Come Emmanuel

4. prosince 2012 v 21:19 | C.
K adventnímu prožití třeba - původní text a můj hrubý překlad:)

O come, O come, Emmanuel,
And ransom captive Israel,
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear.

Rejoice! Rejoice!
Emmanuel shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Wisdom from on high,
Who orderest all things mightily;
To us the path of knowledge show,
And teach us in her ways to go.

O come, Thou Rod of Jesse, free
Thine own from Satan's tyranny;
From depths of hell Thy people save,
And give them victory over the grave.


O come, Thou Day-spring, come and cheer
Our spirits by Thine advent here;
Disperse the gloomy clouds of night,
And death's dark shadows put to flight.

O come, Thou Key of David, come,
And open wide our heavenly home;
Make safe the way that leads on high,
And close the path to misery.

O come, O come, great Lord of might,
Who to Thy tribes on Sinai's height
In ancient times once gave the law
In cloud and majesty and awe.

O come, Thou Root of Jesse's tree,
An ensign of Thy people be;
Before Thee rulers silent fall;
All peoples on Thy mercy call.

O come, Desire of nations, bind
In one the hearts of all mankind;
Bid Thou our sad divisions cease,
And be Thyself our King of Peace.

Přijď, ach přijď, Emmanueli
a vykup Izrael, který je zajat,
naříká opuštěn ve vyhnanství
dokud se nezjeví Boží Syn.

Plesej! Plesej!
Hle, Izraeli, přijde k tobě Emmanuel.

Ach, přijď, Moudrosti z výšin,
Ty, kdo všechno řídíš ve své moci;
Dej nám poznat tu cestu poznání,
a uč nás chodit po jejích stezkách.

Ach přijď, Výhonku Jišajův,
a vysvoboď to, co Ti náleží, ze Satanovy tyranie.
Svůj lid zachraň z hlubin pekla
a nad hrobem jim dej zvítězit.

Ach přijď, Jarní dne, přijď a těš
naše duše svým příchodem
Rozežeň tíseň nočních mračen
a temné stíny smrti odvaň.

Ach přijď, Klíči Davidův, přijď.
A dokořán otevři náš nebeský domov;
Chraň cestu, která vede vzhůru
a cestu k utrpení uzavři.

Ach přijď, přijď, veliký, mocný Pane,
Ty, který jsi svému lidu na výšinách Sinaje
před dávnými věky dal zákon
v oblaku bázně a velikosti.

Ach přijď, Kořeni z Jišajova stromu,
prapore svého lidu,
Před Tebou se vládci tiše skloní,
a všechen lid ke Tvému milosrdenství volá.

Ach přijď, Touho národů,
spoj v jedno srdce lidstva
Dej, ať skončí to trpké odloučení
a Ty sám buď naším Králem Pokoje.